بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه چهارم
سالن کنفرانس -
مهمانسرا -
طبقه سوم
روابط عمومی 12
اداره امور اداری (رئیس اداره – کارشناسان- دبیرخانه) 13
حوزه مدیریت 13 مدیرکل - معاون -
معاون توسعه و منابع انسانی -
طبقه دوم
اداره حراست 9
اداره امور مالی (رئیس – کارشناسان) 10
معاون بیمه خدمات سالمت -
نمازخانه 11
طبقه اول
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی 4
رئیس اداره فناوری اطلاعات 5
کارشناسان اداره فناوری اطلاعات 6
رئیس و کارشناسان اداره اسناد پزشکی رسیدگی به اسناد بیمارستانی و پاراکلینیک 7
 کارشناسان اداره نظارت و ارزشیابی 8
زیر زمین
اطلاعات و نگهبانی -
تایید دارو پذیرش اسناد و خسارت متفرقه 1
میز خدمت اسناد پزشکی 1
کارشناسان اداره اسناد پزشکی رسیدگی به اسناد پزشکان و داروخانه 2
اداره بیمه گری و درآمد (رئیس – کارشناسان) 3
میز خدمت بیمه گری 3