بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
نام ومشخصات ساختمان پلاک ثبتی محل وقوع ملک وضعیت سند در انطباق با ماده 26
آیین نامه اموال دولتی نمایه مکانیزه
مساحت واحد استفاده کننده
نوع بهره برداری و نوع کاربری
نشانی و کد پستی سطح اشغال زیربنا توضیحات 
فرعی  اصلی استان شهرستان عرصه اعیان
اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر 38 659 بوشهر بوشهر سند تکبرگ -بنام سازمان بیمه سلامت ایران 479 2160 اداره کل شهر بوشهر- اداری -اداری  بوشهر-خیابان امام خمینی(ره)- خیابان فاطمیه- اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر
کد پستی - 7515739589
479  
ساختمان قدیم اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر 3637 659 بوشهر بوشهر  سند دفترچه ای -سازمان بیمه خدمان درمانی
به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران
(اداره کل)
314 713 اداره کل شهر بوشهر-مسکونی  -اداری  بوشهر-خیابان امام خمینی(ره)- خیابان فاطمیه- اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر
کد پستی - 7515739589
305 در حال تغییر کاربری 
اداره بیمه سلامت شهرستان دشتستان 1027 3321 بوشهر دشتستان  سند تک برگ -دولت جمهوری اسلامی ایران
- وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن
700 380 اداره بیمه سلامت دشتستان -اداری-اداری برازجان-بلوار دانشگاه (خيابان فني حرفه اي)جنب تحقيقات محيط زيست
کد پستی -7515877473
261  
اداره بیمه سلامت شهرستان گناوه 856 915 بوشهر گناوه سند دفترچه ای - بنام اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر 250 272 اداره بیمه سلامت گناوه  -اداری -مسکونی  گناوه -بلوار امام علي (ع) پشت مركز آموزش فني حرفه اي خيابان ايثار فرعي مجاهد 1
کدپستی - 7531885515
140 در حال تغییر کاربری 
اداره بیمه سلامت شهرستان دشتی  3491 1040 بوشهر دشتی سند دفترچه ای -بنام اداره کل بیمه خدمات درمانی به نمایندگی عبدالرسول معماری 339 197 اداره بیمه سلامت دشتی  -اداری -مسکونی  خورموج- خیابان شهید بهشتی، روبروی صندوق مهررضا، جنب نظام مهندسی ساختمان کدپستی - 7541634165 197  
اداره بیمه سلامت شهرستان کنگان 212 109 بوشهر کنگان سند تکبرگ  به نام سازمان بیمه سلامت ایران 300 159 اداره بیمه سلامت کنگان   -اداری - اداری  کنگان -خیابان دارایی- روبروی اداره بازرگانی
کدپستی - 7557166764
159  
اداره بیمه سلامت شهرستان دیلم 7078 735 بوشهر دیلم سند تکبرگ -دولت جمهوری اسلامی ایران
با نمایندگی سازمان زمین و مسکن
578 0 زمین  دیلم ،بلوار امام خمینی جنوبی ،خیابان مسکن مهر
کدپستی - 7536169550
   
اداره بیمه سلامت شهرستان تنگستان 271 2468 بوشهر تنگستان سند تکبرگ-بنام سازمان ملی زمین و مسکن -در حال احداث 194 124 دردست تکمیل اداره بیمه سلامت تنگستان  بلوار پاسداران ،ورودی مسکن مهرجنب اداره گاز کد پستی - 7551868132 124 ساختمان تحویل موقت شده است