بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر"

مناقصه

859بازدید
تیر 11, 1399

اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام کلیه امور مربوط به ارائه خدمات نظافت و آبدارخانه ساختمان و فضاهای جانبی بصورت حجمی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

- مبلغ برآورد اولیه: 4،541،905،948ریال (چهار میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پنج هزار و نهصد و چهل و هشت ریال)

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه تاریخ 08/04/99 (هشتم تیر ماه نود و نه)

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز چهارشنبه تاریخ 11/04/99 (یازدهم تیر ماه نود و نه)

-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 21/04/99 (بیست و یکم تیر ماه نود و نه)

-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 22/04/99 ( بیست و دوم تیر ماه نود و نه)

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و این اداره کل در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار است.

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/227 ریال می باشد که مناقصه گر بایستی مبلغ مزبور را به عنوان سپرده  شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره 7777211560 نزد بانک رفاه کارگران  شعبه مرکزی بوشهر بنام اداره کل بیمه سلامت بوشهر واریز نماید و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار آن سه ماه بیشتر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات باشد بنام مناقصه گر تهیه و ارائه نماید.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

کد اقتصادی دستگاه مناقصه گزار : 411111189717 (بنام سازمان بیمه سلامت ایران)

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی (ره)-خیابان فاطمیه- اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر-اداره امور اداری

تلفن: 33532091-33532092

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 02127313131

دفتر ثبت نام: 02188969737- 02185193768

سامانه مناقصات و تدارکات الکترونیکی دولتی ستادایران

print