بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر؛

آگهی مناقصه

843بازدید
آبان 23, 1398

اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور نقلیه اداری خود با موضوع اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده در داخل شهر بوشهر و سایر شهرستانها (دشتستان، دشتی، گناوه، کنگان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

 

    شماره آگهی: 98/3

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول

اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور نقلیه اداری خود با شماره فراخوان (2098003310000003) و با موضوع اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده در داخل شهر بوشهر و سایر شهرستانها (دشتستان، دشتی، گناوه، کنگان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

        - مبلغ برآورد اولیه: 3،850،560،000 ریال (بحروف سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون و پانصد و شصت هزار ریال)

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاریخ 98/08/23 (بیست و دو آبان نود و هشت)

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 98/08/27 (بیست و هفت آبان نود و هشت)

-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 98/09/07 (هفت آذر نود و هشت)

-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 98/09/10 (ده آذر نود و هشت)

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و این اداره کل در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار است.

نوع و مبلغ تضمین مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/195/000/000 ریال میباشد که مناقصه گر بایستی مبلغ مزبور را به عنوان سپرده  شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره 7777211560 نزد بانک رفاه کارگران  شعبه مرکزی بوشهر بنام اداره کل بیمه سلامت بوشهر واریز نماید و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار آن سه ماه بیشتر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات باشد بنام مناقصه گر تهیه و ارائه نماید.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف

کد اقتصادی دستگاه مناقصه گزار : 411111189717 (بنام سازمان بیمه سلامت ایران)

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی (ره)-خیابان فاطمیه- اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر-اداره امور اداری

تلفن: 33532091-33532092

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 02127313131

دفتر ثبت نام: 02188969737- 02185193768

سامانه مناقصات و تدارکات الکترونیکی دولتی ستادایران

آخرین وضعیت مناقصه: صورتجلسه کمیسیون مناقصه

 

print